El Departament de Cultura inclou la Col·lecció Tomàs Mallol al Catàleg del Patrimoni Cultural Català

Aquest fet suposa dotar de reconeixement, protecció i difusió a aquesta col·lecció de cinema gironina

El Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya ha comunicat a la Fundació Museu del Cinema i a L’Ajuntament de Girona que ha inclòs la Col·lecció Tomàs Mallol de cinema al Catàleg del Patrimoni Cultural Català. L’expedient per realitzar aquesta inscripció es va iniciar el 2008 a sol·licitud de L’Ajuntament de Girona i de Tomàs Mallol i ha comprès, entre altres tràmits, la inscripció de tots els objectes que conformen aquesta col·lecció a L’Inventario General de Bienes Muebles de L’Administració de L’Estat.

El fet D’estar inclòs al Catàleg del Patrimoni Cultural Català suposa, per a la col·lecció, reconeixement, protecció i difusió. En primer lloc, reconeixement perquè D’aquesta manera Catalunya reconeix que la Col·lecció Tomàs Mallol forma part del seu patrimoni cultural, entès que el patrimoni cultural ?és un dels testimonis fonamentals de la trajectòria històrica i D’identitat D’una col·lectivitat nacional. Els béns que L’integren constitueixen una herència insubstituïble, que cal transmetre en les millors condicions a les generacions futures. La protecció, la conservació, L’acreixement, la investigació i la difusió del coneixement del patrimoni cultural és una de les obligacions fonamentals que tenen els poders públics’ (preàmbul de la Llei 9/199, del patrimoni cultural català).

En segon lloc, protecció perquè la col·lecció ha estat inclosa en el segon nivell de protecció (béns catalogats) que estableix la Llei 9/1993 del patrimoni cultural català. Això suposa que la Llei estableix una sèrie de mesures que garanteixen la protecció i preservació de la Col·lecció Tomàs Mallol. Aquestes són, entre D’altres, el deure de conservació, de preservació i manteniment; les limitacions a les transmissions D’aquest bé patrimonial; la garantia D’integritat de la Col·lecció; el deure D’informació al Departament de Cultura de les actuacions que es facin amb aquests béns catalogats (trasllats, restauracions), etc. Per últim, pel que fa a la difusió, la Llei també estableix que les administracions públiques han de fomentar la recerca, la documentació, la conservació, la recuperació, la restauració i la difusió dels béns integrants del patrimoni cultural.

El Museu del Cinema ? Col·lecció Tomàs Mallol disposa de L’inventari informatitzat, amb text i imatges, dels objectes de la col·lecció. Aquest  inventari està a disposició dels investigadors i estudiosos a L’Institut D’Estudis del Museu del Cinema.

Etiquetes:
,