Els projectes visats pels enginyers a Catalunya creixen per sobre els nivells del 2019

El 51% dels projectes visats el primer semestre del 2022 estan vinculats al sector de l'energia

Redacció.- Catalunya recupera l’activitat en el camp de l’enginyeria amb valors molt per sobre els previs a la pandèmia, impulsat pels projectes en el sector de les energies renovables i les instal·lacions elèctriques. El primer semestre del 2022 —fins a data 31 de juny— els enginyers graduats i enginyers tècnics industrials catalans han visat més de 22.200 projectes, en concret 22.282, molt per sobre dels valors que es van donar el primer semestre del 2019 (16.797) i del 2021 (19.102).

Si es desglossa per activitats, del gener al juny del 2022 s’han visat 9.353 projectes vinculats a Instal·lacions elèctriques, 2.458 a Construcció i urbanisme, 2.437 a Activitats i incendis, 2.032 a Energies renovables, 1.765 a Seguretat industrial, i 4.237 a altres tipus de projectes.

Pel que fa als projectes vinculats a les energies renovables l’augment ha estat d’un 247% respecte el 2019 i un 190% respecte el 2021. El sector valora que “no hi ha símptomes d’alentiment de l’activitat provocades per la crisi energètica, sinó que aquesta ha estat la causa de l’augment de projectes d’eficiència energètica”.

Un altre camp a destacar és el de la construcció i urbanisme, en què els projectes visats d’aquest àmbit durant el primer semestre d’aquest any, han augmentat un 39% respecte l’any anterior.

Darrere de projectes com centres comercials o l’adequació de polígons, i serveis tan essencials com l’electricitat, l’aigua, el gas, l’enllumenat públic, la calefacció, l’aire condicionat, el medi ambient, la logística de cadenes de subministrament, transport o distribució de béns, i la seguretat, entre d’altres, hi ha el treball d’un graduat en enginyeria de la branca industrial o d’un enginyer tècnic industrial. Aquests professionals apliquen els seus coneixements tècnics per concebre, dissenyar i implementar nous processos, productes i sistemes que fan més fàcil i segura la vida quotidiana.

El visat és un acte col·legial que aporta seguretat jurídica i professional al projecte. Té com a objectiu comprovar la identitat i titulació de l’enginyer autor del projecte, evitant que aquest estigui inhabilitat professional i judicialment. Pel que fa al treball es revisa que compleixi formalment amb la legislació vigent, inclogui aquells documents exigits per la legislació de Prevenció de Riscos Laborals i es trobi dins les seves competències, entre d’altres aspectes. El visat col·legial, per tant, garanteix la seguretat del projecte a la ciutadania, als mateixos col·legiats, i també a l’Administració, i assegura la cobertura de responsabilitat civil.

El president del Consell de Col·legis d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya, Miquel Darnés, valora “positivament la previsió del tancament del 2022, davant l’evolució del primer semestre dels treballs visats a Catalunya, que no deixen de ser un reflex fidel de la conjuntura econòmica i social”.

Fort augment del sector de l’energia i les instal·lacions elèctriques
El 51% dels projectes visats que s’han dut a terme durant el primer semestre del 2022 estan vinculats al sector de l’energia i les instal·lacions, que cada cop cobra més rellevància amb l’optimització de recursos, amb un total de 11.385, on aquests professionals són un element clau. Una xifra que supera a la del 2019, que es va situar als 6.358, i que suposen gairebé 2.000 projectes visats més que el 2021 —en concret, van ser 9.764—.

D’aquest total, 2.032 projectes corresponen a l’àmbit de les energies renovables, fet que demostra que aquests professionals constitueixen una peça essencial en l’evolució i la innovació d’aquesta activitat productiva.

Davant la situació del mercat energètic actual, els enginyers graduats i enginyers tècnics industrials compten amb una alta qualificació i coneixements per assessorar i oferir mesures d’eficiència energètica a la societat catalana.

Sobre les atribucions professionals dels enginyers tècnics industrials i dels graus en enginyeria equivalents
Les atribucions professionals, genèriques a l’àmbit industrial —que els transfereix la formació generalista corresponent a l’Ordre CIN 351/2009, que fixa els requisits perquè els graus d’enginyeria mecànica, elèctrica, electrònica i automatismes industrial, química i tèxtil donin accés a la professió d’Enginyer Tècnic Industrial— els permeten desenvolupar la seva feina a multitud d’àmbits, i d’aquí també la seva alta ocupabilitat, principalment a causa dels seus amplis coneixements tècnics i de la seva gran polivalència. Els tipus de treballs que poden desenvolupar aquests enginyers es recullen, a més, a la Llei 12/1986, d’1 d’abril, sobre regulació de les atribucions professionals dels arquitectes i enginyers tècnics, a més de les que conserven dels pèrits industrials definides a el R.D. Llei 37/1977 i l’àmplia doctrina jurisprudencial.