Estanislau Verdet

Insultem en Català


Disc: Un que de tan llest és tonto i un que de tan tonto és llest
Musica Global, 2006