La comunicació del patrimoni cultural, a debat

La Taula de Comunicació organitza les VII jornades de comunicació

Tant el sector dels mitjans de comunicació com el sector cultural treballen en L’àmbit de la difusió del coneixement i és en aquest sentit que ofereixen un servei a la societat. Però tot i compartir el mateix objectiu, el món de la comunicació i la cultura funcionen sovint com dues realitats paral·leles. Aconseguir que els agents culturals percebin als mitjans de comunicació com a aliats per guanyar en difusió i presència pública, i que els mitjans facin una aposta més decidida per oferir a la seva audiència continguts culturals de qualitat és una fita encara per assolir.

Tot i així, seria injust no reconèixer L’existència D’experiències D’èxit que demostren que la col·laboració entre comunicació i cultura no és només possible, sinó que quan aquesta cooperació es produeix els resultats són altament positius per ambdós sectors. L’eclosió de les noves tecnologies (i molt especialment dels anomenats Social Media) facilita i alimenta aquesta tendència, fent emergir noves i interessants oportunitats de creixement, tant necessàries en temps de crisi.

És tenint en compte aquesta realitat, que la Taula de Comunicació ha decidit triar el leit motiv de Comunicació i Patrimoni cultural com a eix vertebrador de la vuitena edició de les seves jornades temàtiques, que organitza des de L’any 2000 amb L’objectiu de fomentar el debat, la reflexió i L’anàlisi dels mitjans de comunicació.    

El Col·legi de Periodistes de Catalunya i la Taula de Comunicació de Barcelona col·laboren des de fa alguns anys en la difusió, debat i reflexió a l’entorn de la comunicació local, d’allò que anomenem comunicació de proximitat o, en qualsevol cas, de ?major proximitat’. Així, hem dut a terme diverses jornades conjuntes en les quals s’han analitzat la situació global d’aquest fenomen comunicatiu urbà i les més concretes de la premsa escrita, la ràdio i els mitjans digitals.

Les jornades van destinades a les administracions públiques, organitzacions ciutadanes, experts, partits polítics, professionals, estudiants, mitjans de comunicació i la ciutadania en general en tant que tots som consumidors d’informació de l’àmbit català.

La Taula de Comunicació (TCO)

Neix L’any 2000, moment en el qual sorgeix la idea de coordinar les entitats de comunicació del Consell Municipal D’Associacions de Barcelona (CMAB). La TCO acull entitats i mitjans de comunicació de proximitat, els quals, mitjançant reunions puntuals, s’encarreguen de marcar els punts D’actuació de L’associació. És el cas de Diomira, entitat històrica en la premsa catalana, que s’encarrega de la presidència de la TCO, o del contrastat diari barceloní, La Marina, on recau la vicepresidència. Amb seu al carrer Vilamarí, 54, la Taula de Comunicació agrupa tant premsa, com ràdio, televisió i Internet i té per finalitat crear una xarxa D’entitats sense ànim de lucre dedicades als mitjans de comunicació de proximitat.

A més, un altre objectiu és aprofundir en el debat per tal de trobar solucions a les problemàtiques de les associacions de comunicació, com són la manca de reconeixement social, la sostenibilitat dels projectes, la formació, i el paper que es desenvolupa per a la cohesió social dels barris. Aquesta és la màxima significació de la nostra tasca quotidiana.

El nostre projecte consisteix en ampliar la xarxa de mitjans de comunicació de proximitat associatius, per tal D’aconseguir una política de comunicació que contempli els mitjans de proximitat com a agents vertebradors de la ciutadania, que promocionen i enforteixen la participació democràtica del conjunt dels ciutadans.

Ençà de L’augment del tiratge de la publicació de la TCO, L’Aprop Comunicació!, la nostra associació ha arribat a la resta del territori català, preocupant-se per la situació dels mitjans locals del país.