Sies.tv recolza el manifest d'Olot per a l'Art Contemporani

Aquest manifest s'ha redactat a partir de l'assemblea que es va celebrar a Olot, el passat dissabte 3 de març, i que va aplegar un centenar de representants de diversos col·lectius relacionats amb la creació i l'art contemporani de tot Catalunya.

Ahir el col·lectiu zer01 va lliurar al Conseller de Cultura Ferran Mascarell, a l’alcalde d’Olot Josep Maria Corominas i a la premsa en general el manifest d’Olot per a l’Art Contemporani. Aquest manifest es va redactar a partir de l’assemblea que es va celebrar a Olot, el passat dissabte 3 de març, i que va aplegar un centenar de representants de diversos col·lectius relacionats amb la creació i l’art contemporani de tot Catalunya, i de molts ciutadans usuaris de l’Espai Zer01. El manifest, ha rebut el suport de vint-i-set associacions i col·lectius així com l’adhesió dels directors de pràcticament tots els centres d’art
del país.

Manifest D’Olot per a L’Art Contemporani

Els professionals, col.lectius, entitats i organitzacions artístiques que hem confluït el dissabte 3 de març de 2012 a la trobada celebrada a Olot, reiterem el nostre suport a L’Espai Zer01 i, per extensió, insistim en la defensa del respecte i suport públic que necessita la creació i L’art contemporani arreu de Catalunya.

Considerem que amb el tancament de L’Espai Zer01 i de tot el programa, es vulneren els drets culturals dels usuaris i ciutadans i els seus drets D’accés a la creació i al pensament contemporani, i es desmantella un servei públic cultural D’alt valor, no només per a la ciutat D’Olot, ja que no existeix cap altre programa amb una oferta i una projecció similars en un ampli radi D’acció.

1. Trajectòria i abast del programa de L’Àrea de Creació Contemporània D’Olot. Els centres D’art són peces claus del sistema artístic i cultural. Assumeixen una complexa funció de recerca, producció i difusió de L’art i el pensament més experimental i innovador. Activen la creació local (que no localista) i la confronten amb la D’altres contextos. Presenten L’art contemporani als públics i enriqueixen la cultura visual del seu context. Creen, coprodueixen, intercanvien amb altres centres i agents locals i forans i creen xarxes. Fan, en definitiva, una tasca que ni el mercat de L’art ni el museu poden o volen assumir. En aquest sentit, la trajectòria de L’Espai Zer01 i la del programa de L’Àrea de Creació Contemporània D’Olot és brillant, coherent i rigorosa. Es tracta D’un programa integral
que ateny a tota la cadena: formació, atenció a L’art emergent local, motor de la recerca i producció, difusió social activació de diferents col.lectius i sectors de la ciutat, de la zona i del país, i ?en diverses ocasions- projecció internacional. Ha donat molts fruits i, amb la seva consolidació i maduresa presentava un enorme potencial de futur.

2. A L’Ajuntament D’Olot. La decisió de L’Ajuntament D’Olot, de rescindir el contracte del director del programa, David Santaeulària, posar fi a L’Àrea de Creació Contemporània i tancar ?per tant- L’Espai Zer01 és precipitada, injusta i equivocada. Si ?com s’ha dit- la dificultat era D’ordre econòmic, calia obrir converses amb el seu responsable i elaborar un Pla de Viabilitat que contemples les necessitats bàsiques i imprescindibles del programa, L’optimització dels recursos disponibles i L’establiment de diverses vies de finançament públic (Ajuntament, Diputació, Generalitat) i privat. Ans al contrari, la decisió de L’Ajuntament és antieconòmica i molt cara doncs interromp una inversió de recursos acumulada en molts anys, dilapida un gran capital
social acumulat i prescindeix D’importants valors intangibles que identificaven la ciutat amb la creació, la innovació i la reflexió crítica sobre la contemporaneïtat.

La decisió presa sense una avaluació rigorosa i independent del programa, respon a una mirada perversa que identifica el llegat de L’Espai Zero1 com una actuació partidista dels governs anteriors que cal esborrar del present i la memòria. Massa sovint, models i projectes consolidats amb molt D’esforç i que necessiten una continuïtat i perspectiva per créixer i desplegar-se estratègicament, són absurdament sacrificats pel sectarisme
partidista. Una decisió que contradiu el que estableix el Pla de Cultura de la Ciutat D’Olot on s’indicava la inserció en la contemporaneïtat com un dels eixos que calia treballar i desenvolupar.

Per justificar aquest tancament s’ha fet ús D’arguments discutibles o, fins i tot, demagògics com la impossibilitat de disposar de recursos supramunicipals o una lectura esbiaixada del mai aplicat Decret de la Xarxa Pública de Centres D’Arts Visuals.S?ha incidit reiteradament en L’aspecte econòmic però en cap moment s’ha especificat que en les xifres aportades s’hi comptabilitzen els ingressos previstos més enllà del
propi Ajuntament D’Olot (habitualment oscil·len entre els 30 i 50 mil euros, és a dir, entre un terç i la meitat de L’estalvi que preveu el consistori olotí). Els 75.000 o 100.000 euros suposen la programació de dos espais (Espai Zer01 i Sala 15, unes deu exposicions de producció pròpia o coproducció), les beques D’arts visuals, les publicacions, les activitats pedagògiques, la producció, els honoraris a artistes i el sou
del seu director. Per altra banda, el sou del tècnic que portava aquesta àrea no depenia de cap subvenció ni de cap aportació suplementària cosa que fa discutible i arbitrària la seva destitució i més si atenem a la seva situació laboral (oposicions i contracte indefinit).

DEMANEM:

1) Recuperar la relació laboral amb David Santaeulària.

2) Elaborar un Pla de Viabilitat Econòmica per a L’Àrea de Creació Contemporània D’Olot.

3) Obrir converses amb la resta D’administracions públiques i, especialment, amb el departament de Cultura de la Generalitat per tal de garantir la continuïtat de L’Espai Zer01 i del programa establert.

3. Al departament de Cultura de la Generalitat El govern de la Generalitat ha de vetllar pels drets culturals dels ciutadans de tot el país i garantir el seu exercici. Ha de tenir una especial cura del teixit artístic i cultural D’excel·lència i s’ha D’implicar amb aquelles iniciatives que actuen sobre un context que depassa els termes geogràfics D’un municipi i abasten una comarca, el país sencer i la projecció internacional.

El govern ha D’incentivar i complementar L’esforç que fan alguns ajuntaments i entitats garantint la seva viabilitat econòmica i continuïtat. Entre D’altres actuacions ha D’impulsar una decidida política de suport als Centres D’Art. Ha de garantir la autonomia dels projectes artístics, evitar ingerències i fer observar les recomanacions del Document de Bones Pràctiques als Museus i Centres D’Art. Ha de propiciar una veritable xarxa, autònoma, horitzontal i basada en la cooperació natural entre centres. Ha de reconèixer als directors dels Centres D’Art i a les associacions i col.lectius com a interlocutors vàlids per a la definició de les polítiques que els afecten i interessen.

En aquest sentit, el departament de Cultura de la Generalitat ha de coresponsabilitzar-se del programa de L’Àrea de Creació i Pensament Contemporani D’Olot.

DEMANEM:

1) La implicació del departament de Cultura amb L’Àrea de Creació Contemporània D’Olot, definint la seva aportació econòmica i suport en els tres propers anys.

2) Incloure L’Espai Zer01 en la relació de centres D’art de referència nacional.

3) Vetllar per la continuïtat i manteniment dels Centres D’Art a mig i llarg termini.

4) Aturar la destrucció del teixit productiu i difusor de L’art i el desmantellament del sistema artístic de titularitat pública a través de mesures conjunturals D’inversió i ?si es dóna el cas- de rescat econòmic.

4. El nostre compromís

Els professionals, col.lectius, entitats i organitzacions que confluïm en aquesta iniciativa ens comprometem a mantenir-nos units per respondre de manera conjunta i solidària davant de qualsevol altre intent dedesmantellament D’activitats i projectes D’art contemporani. De la mateixa manera, estem decidits a generar reflexió i pro
postes sobre les arts visuals i la cultura en el context social, econòmic i polític dels propers anys.

Olot, 8 de març de 2012.

Relació de col.lectius, entitats i organitzacions:

ACM Associació per a la Cultura i l’Art Contemporani.
A*Desk.
Associació Catalana de Crítics d’Art.
Associació d’Artistes Visuals de Catalunya.
Associació D’Arts i Oficis.
Associació Galeries Independents de Catalunya.
Associació de Museòlegs de Catalunya.
Associació de Professionals de la Gestió Cultural de Catalunya.
Associació Valenciana de Crítics D’Art.
Centre D’Art i Natura de Farrera.
Cmssrt Comissariat.
Consejo de Críticos i Comisarios de las Artes Visuales.
Dilluns al sol.
Escola D’Art i Superior de Disseny Pau Gargallo, Badalona.
Escola D’Art i Superior de Disseny D’Olot.
Escola Llotja d’Art i Disseny de Barcelona.
Escola Massana, Barcelona.
Experimentem amb L’Art.
FIB art.
Fundació Forvm per la Fotografia.
Hangar.
H Associació per a les Arts Contemporànies.
Idensitat Id.
Informació Girona Art Contemporani (IGAC).
Instituto del Arte Contemporáneo.
NOVA Assemblea Democràtica D’Artistes de Girona.
Priorat Centre D’Art.
Taller BDN, Badalona.
Unió D’Associacions D’Artistes Visuals.
Xarxa D’Espais de Producció D’Arts Visuals de Catalunya.
Suport Zer01 i 875 adhesions

Relació de professionals:

Cristian Añó Frohilich, sinapsis Laboratori de mediació, CA Tarragona.
Anna Capella, llicenciada en Història de L’Art i membre de L’AMC.
Montserrat Cortadellas, Priorat Centre D’Art.
Pep Dardanyà, director de Can Xalant, Mataró.
Cèlia del Diego, directora del CA Tarragona.
Antoni Jové, coordinador D’exposicions del Centre D’Art la Panera, Lleida.
Morizt Küng, comissari independent.
Teresa Llobet Illa, coordinadora de Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, Granollers.
Lluís Llobet i Martí, Centre D’Art i Natura de Farrera.
Victor Lobo, Experimentem amb L’Art.
Bartomeu Marí, director del MACBA.
Jorge Luís Marzo, crític i comissari independent.
Antoni Mercader, historiador de L’art dels mèdia, investigador de la UB.
Ramon Parramon, director D’Idensitat Id.
Rosa Pera, directora de Bòlit, Centre d’Art Contemporani de Girona.
Glòria Picazo, directora del Centre D’Art la Panera, Lleida.
Laurence Rassel, directora de la Fundació Antoni Tàpies.
Jordi Ribas, del Centre d’Art Tarragona.
Francesc Vidal, Priorat Centre D’Art.