XV Premi Llibreter 2014

És un guardó, organitzat pel Gremi de Llibreters de Catalunya

El Premi Llibreter és un guardó, organitzat pel Gremi de Llibreters de Catalunya, que atorguen les llibreries de Catalunya. Té per objectiu destacar i reconèixer la qualitat i la significació de determinats títols per afavorir-ne la difusió mitjançant la seva promoció a les llibreries.

El Premi Llibreter es divideix en tres categories:

• Premi Llibreter de Literatura Catalana

• Premi Llibreter a Altres Literatures

• Premi Llibreter d’Àlbum Il·lustrat

El Gremi de Llibreters de Catalunya convoca totes les llibreries agremiades perquè proposin obres que, segons el seu criteri, destaquin per la seva temàtica, pel tractament literari i per la seva qualitat. Uns llibres que, enmig de la gran oferta disponible, no hagin rebut l’atenció que mereixen i que, gràcies a la tasca de prescripció de les llibreries puguin arribar a nous lectors.

Han de ser obres la primera edició de les quals s’hagi publicat dins del període comprès entre el 2 de maig de l’any anterior fins l’1 de maig del corrent, amb independència que hi hagués abans una altra edició traduïda en una altra llengua. Cada llibreria pot proposar un màxim de cinc títols de cada modalitat. No hi ha cap inconvenient si alguna d’aquestes obres ha estat premiada en altres certàmens. L’obra guanyadora sortirà d’entre aquelles més votades per les llibreries. Les llibreries participants es comprometen a donar suport a la campanya de promoció del Premi Llibreter, amb independència de quines hagin estat finalment les guardonades.

Es constitueix una Comissió Organitzadora, formada per tres llibreters en actiu, que vetllarà pel compliment de les bases del Premi i s’encarregarà, conjuntament amb el secretari tècnic, de preparar l’acte de lliurament dels premis. Actuarà alhora de portaveu i d’enllaç entre els jurats i la Junta Directiva. Qualsevol qu?estió que pugui sorgir en la interpretació de les bases del Premi serà resolta per la Comissió Organitzadora, amb el vist-i-plau de la Junta Directiva. Cada tres anys en canviarà un membre, a proposta del Comitè Executiu i el que es doni de baixa no podrà repetir en el càrrec fins transcorreguts dos anys de la seva sortida.

Aquesta comissió avaluarà les propostes de les llibreries, abans de lliurar la llista definitiva als jurats, a fi que les propostes es facin d’acord amb els criteris de selecció d’aquestes bases. En cas que es desestimin alguns títols, les llibreries en seran advertides, i en podran proposar de nous fins a exhaurir el termini temporal de presentació. 

Es constituiran tres jurats de cinc membres cada un per cada categoria. Els jurats estaran formats per llibreters en actiu, de llibreries amb seccions literàries especialitzades d’arreu de Catalunya per les categories ‘Literatura Catalana’ i ‘Altres Literatures’ i amb seccions especialitzades infantils per la categoria ‘Àlbum Il·lustrat’, escollits per la Junta Directiva del Gremi, a proposta de la Comissió Organitzadora i del Comitè Executiu. 

Cada any el jurat renovarà dos dels seus membres a proposta de la Comissió Organitzadora. Sempre continuaran un mínim de tres dels seus components d’un any al següent. Un membre que s’hagi donat de baixa no podrà tornar a ser membre d’un dels jurats fins transcorreguts dos anys de la seva sortida. 

Els jurats estudiaran totes les obres proposades per les llibreries i, sota el seu criteri i de manera raonada, triaran l’obra que considerin mereixedora del Premi Llibreter